Verzending & Retours

Verzending

De klant kan kiezen om de goederen zelf af te halen of de goederen te laten leveren door E-Style B.V.B.A.

Voor de levering van de goederen door E-Style B.V.B.A. wordt een kost aangerekend rekening houdende met de plaats van levering.

E-Style B.V.B.A. behoudt zich het recht voor om de goederen in verschillende stappen te leveren.

E-Style B.V.B.A. behoudt zich eveneens het recht voor elke van deze leveringen apart te factureren tegen het pro-rata tarief voorzien in de catalogus.

De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals voorzien in de door E-Style B.V.B.A. aanvaardde bestelling.

De leveringstermijnen beginnen maar te lopen nadat de klant alle gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren heeft verstrekt aan E-Style B.V.B.A.

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boeten, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer de datum van levering uitdrukkelijk werd bepaald, dan mag E-Style B.V.B.A. de leveringsdatum uitstelling, de levering van de goederen onderbreken, het contract annuleren of de hoeveelheid van de bestelde goederen verminderen indien haar activiteit, door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar controle liggen, verhinderd of vertraagd zouden worden.

Dergelijke omstandigheden behelzen onder meer, zonder limitatief te zijn, natuurcatastrofe, overheidsdaden, oorlog, noodtoestand, vereisten van de nationale defensie, oproer, burgerlijke opstand, brand, explosie, overstroming, epidemie, ongeval, disfunctioneren van machines of toestellen, staking, lock-out of elk ander sociaal conflict, belemmering of vertraging inzake vervoer of bevoorrading van grondstoffen en/of goederen of een tekortkoming of laattijdige uitvoering door een derde partij van haar verplichtingen van haar verplichtingen.

Indien het betreffende voorval zich gedurende meer dan 4 maanden voordoet zal de klant het recht hebben om een einde te stellen aan de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving aan E-Style B.V.B.A.

Van zodra één van de partijen kennis krijgt van een dergelijk voorval of dat er een dreigend gevaar is dat een dergelijk voorval zich voordoet, zal deze partij de andere partij daarvan dienen in te lichten en alle redelijke stappen dienen te ondernemen om de schadelijke gevolgen ervan te beperken.

Annulering van de bestelling – Retour

De klant kan de bestelling schriftelijk annuleren binnen de 8 dagen na bestelling.

Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 3.2.4. van de Algemene Voorwaarden en behoudens schriftelijk akkoord van E-Style B.V.B.A. zal de klant, ingeval van niet tijdige annulering van bestelling, gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire vergoeding gelijk aan 30% van de prijs van de totale bestelling.

De forfaitaire vergoeding doet geen afbreuk aan het recht van E-Style B.V.B.A. om vergoeding te bekomen voor de totale geleden schade ten gevolge van de annulering van de bestelling.

Indien de klant de bestelling tijdig annuleert, zullen de reeds geleverde goederen niet worden teruggenomen door E-Style B.V.B.A en blijft er een verplichting tot betaling met betrekking tot de reeds geleverde goederen.

E Style B.V.B.A. behoudt zich het recht voor om de aanvaarde bestelling zonder ingebrekestelling of voorafgaande machtiging van een rechtbank en zonder betaling van enige vergoeding of boete aan de klant in de volgende gevallen te annuleren:

  • Bij geen of gedeeltelijke betaling van het verschuldigd saldo van een factuur op de vervaltermijn.
  • In geval van faillissement, van een (formele of informele) oproeping van de schuldeisers van de klant, van (vrijwillige of onvrijwillige) vereffening van de klant, in geval een beschikking genomen wordt of een aanvraag voor een rechter wordt gebracht teneinde de vereffening van de klant te bekomen of de benoeming van een voorlopig bewindvoerder of de start van een procedure in verband met het faillissement van de klant.