Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN GOEDEREN DOOR E-Style B.V.B.A.

Art. 1: Voorafgaand

Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden moet worden verstaan onder:

•“E-Style B.V.B.A.”: E-Style B.V.B.A, met zetel te 2800 Mechelen, Adegemstraat 77, België, ingeschreven in K.B.O. onder nummer 0836.203.841;

•“klant”: iedere      natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst voor de aankoop van goederen bij E-Style B.V.B.A.       

•“Bestelling”: een geschreven aanvraag van de klant aan E-Style B.V.B.A voor het bestellen en/of leveren van goederen op een bestelbon uitgaande van E-Style B.V.B.A.

•“catalogus”: een overzicht van alle gegevens met betrekking tot de goederen en de kostprijzen van de goederen die geleverd kunnen worden door E-Style B.V.B.A, zoals weergegeven op de website van E-Style B.V.B.A.

•“goederen”: de goederen of onderdelen van goederen die ingevolge het contract door E-Style B.V.B.A. aan de klant geleverd moeten worden of door de klant afgehaald dienen te worden.

Art. 2: Bestelling

2.1. Geldigheid

Een bestelling is slechts geldig wanneer deze wordt gedaan op een bestelbon uitgaande van E-Style B.V.B.A.

2.2. Aanvaarding

Een bestelling is aanvaard wanneer E-Style B.V.B.A. de bestelbon uitdrukkelijk aanvaard door middel van een stempel en/of handtekening.

Art. 3: Afhaling/Levering

3.1. Gebruik en prestatie van de goederen

Alle gegevens met betrekking tot het gebruik en de prestatie van de goederen die E-Style B.V.B.A. heeft verstrekt voor de aanvaarding van de bestelbon gelden slechts ter indicatieve titel.

De klant kan dan ook geen enkele rechten afdwingen op basis van de door E-Style B.V.B.A. overhandigde/verstrekte gegevens.

Het plaatsen van een bestelling door een klant impliceert dat de klant de goederen heeft gecontroleerd op de geschiktheid voor het door de klant nagestreefde gebruik. E-Style B.V.B.A. kan dan ook niet verantwoordelijk worden geacht wanneer de geleverde goederen niet geschikt zijn voor het door de klant nagestreefde gebruik of vooropgestelde doelstelling.

3.2. Afhaling en/of levering van goederen en

3.2.1. Wijze

De klant kan kiezen om de goederen zelf af te halen of de goederen te laten leveren door E-Style B.V.B.A.

Voor de levering van de goederen door E-Style B.V.B.A. wordt een kost aangerekend rekening houdende met de plaats van levering.

E-Style B.V.B.A. behoudt zich het recht voor om de goederen in verschillende stappen te leveren.

E-Style B.V.B.A. behoudt zich eveneens het recht voor elke van deze leveringen apart te factureren tegen het pro-rata tarief voorzien in de catalogus.

3.2.2. Risico

Het risico van de goederen gaat over op het moment dat de klant de goederen in ontvangst neemt.

In geval van levering door E-Style B.V.B.A. worden de goederen in ontvangst genomen op het ogenblik van het uitladen van de goederen op de plaats van levering.

In geval van afhaling van de goederen door de klant worden de goederen in ontvangst genomen op het ogenblik van het inladen van de goederen op de zetel van E-Style B.V.B.A.

3.2.3. In ontvangst name en goedkeuring

De klant hoort de geleverde en/of afgehaalde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien.

De in ontvangst name van de goederen door de klant impliceert de goedkeuring van de klant dat de goederen werden geleverd en/of afgehaald conform de catalogus.

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden niet meer aanvaard na de in ontvangst name van de goederen.

Indien de klant bij de in ontvangst name vaststelt dat de goederen niet conform de bestelling zijn, dan moet de klant E-Style B.V.B.A. daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Zo niet heeft de klant de levering aanvaard en kan hij geen enkel recht meer doen gelden ten aanzien van E-Style B.V.B.A.        

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed werden opgemerkt binnen de 2 maanden na de in ontvangst name van de goederen en de klant binnen de 8 dagen na de ontdekking van het verborgen gebrek E-Style B.V.B.A. daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

Bij gebreke hieraan te voldoen zal de klant geacht worden aan het voorwerp van de klacht verzaakt te hebben en zal de klant niet het recht hebben deze klacht uit te brengen.

Elke tussenkomst van welke aard ook, uitgevoerd door de klant of door een derde op de goederen, ontneemt de klant het recht om een klacht te formuleren wegens verborgen gebreken of deze goederen naar E-Style B.V.B.A. terug te sturen, tenzij de klant kan aantonen  dat het verborgen gebrek reeds aanwezig was voor de tussenkomst van de klant of de derde, en op voorwaarde dat het bewijs daarvan wordt geleverd binnen de 8 dagen nadat het verborgen gebrek zichtbaar wordt.

De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

Indien de klant, om welke reden dan ook, de levering van de goederen die klaar zijn om geleverd of afgehaald te worden niet zou aanvaarden, of indien E-Style B.V.B.A. niet in staat zou zijn de goederen op tijd te leveren doordat de klant niet de passende instructies heeft meegedeeld of door welke andere reden waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal het risico van de goederen  overgaan naar de klant vanaf het ogenblik dat ze klaar waren om geleverd of afgehaald te worden of vanaf het ogenblik   dat ze hadden kunnen geleverd of afgehaald worden indien de klant de passende instructies had geleverd.

E-Style B.V.B.A. zal de goederen opslaan tot hun levering en/of afhaling. Alle kosten in dit verband, met inbegrip en zonder limitatief te zijn, de kosten van bewaring en verzekering, zullen ten laste van de klant zijn.

3.2.4. Leveringstermijn

De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals voorzien in de door E-Style B.V.B.A. aanvaardde bestelling.

De leveringstermijnen beginnen maar te lopen nadat de klant alle gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren heeft verstrekt aan E-Style B.V.B.A.

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boeten, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer de datum van levering uitdrukkelijk werd bepaald, dan mag E-Style B.V.B.A. de leveringsdatum uitstelling, de levering van de goederen onderbreken, het contract annuleren of de hoeveelheid van de bestelde goederen verminderen indien haar activiteit, door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar controle liggen, verhinderd of vertraagd zouden worden.

Dergelijke omstandigheden behelzen onder meer, zonder limitatief te zijn, natuurcatastrofe, overheidsdaden, oorlog, noodtoestand, vereisten van de nationale defensie, oproer, burgerlijke opstand, brand, explosie, overstroming, epidemie, ongeval, disfunctioneren van machines of toestellen, staking, lock-out of elk ander sociaal conflict, belemmering of vertraging inzake vervoer of bevoorrading van grondstoffen en/of goederen of een tekortkoming of laattijdige uitvoering door een derde partij van haar verplichtingen van haar verplichtingen.

Indien het betreffende voorval zich gedurende meer dan 4 maanden voordoet zal de klant het recht hebben om een einde te stellen aan de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving aan E-Style B.V.B.A.

Van zodra één van de partijen kennis krijgt van een dergelijk voorval of dat er een dreigend gevaar is dat een dergelijk voorval zich voordoet, zal deze partij de andere partij daarvan dienen in te lichten en alle redelijke stappen dienen te ondernemen om de schadelijke gevolgen ervan te beperken.

3.3. Prijs

De prijs is deze zoals vermeld in de meest recente (web)catalogus die vermeld wordt op de bestelbon.

De prijzen, zoals weergegeven in de web(catalogus), betreffen steeds prijzen exclusief B.T.W.

Bij verschil omtrent de tentoongestelde prijs en de prijs zoals opgenomen in het systeem van E-Style B.V.B.A. geldt de laatste prijs.

3.4. Eigendomsoverdracht

De geleverde en/of afgehaalde goederen blijven eigendom van E-Style B.V.B.A. tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.

Zolang de eigendom van de goederen niet is overgegaan naar de klant:

 • Moet de klant de goederen op een fiduciaire basis houden voor rekening van E-Style B.V.B.A.
 • Mag de klant de verpakking van de goederen niet vernietigen, noch identificeringsmerken op de verpakking van de goederen of op de goederen zelf vernietigen, uitwissen of verdoezelen.
 • Moet de klant de goederen in perfecte staat in stand houden en verzekeren tegen alle risico’s in naam en voor rekening van E-Style B.V.B.A. en voor hun volle prijs, en tot voldoening van E-Style B.V.B.A. De klant zal op eerste verzoek van E-Style B.V.B.A. de verzekeringspolis voorleggen.
 • Moet de klant elke uitkering die hij op basis van deze verzekering voor rekening van E-Style B.V.B.A. ontvangt bijhouden en deze niet vermengen met andere gelden, noch deze storten op een bankrekening met een negatief saldo.
 • Moet de klant aan E-Style B.V.B.A., haar vertegenwoordigers en werknemers een onherroepbare toelating verlenen om op elk ogenblik alle locaties te betreden waar de goederen zich bevinden of zich zouden kunnen bevinden, met het doel ze te inspecteren, of, indien de klant zijn of haar bezitsrecht zou verloren hebben, om de goederen te recupereren.

3.5. Betaling

Tenzij anders overeengekomen zal elke betaling gebeuren binnen 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

E-Style B.V.B.A. heeft het recht om een voorschot te vragen aan de klant van 50% van de kostprijs van de bestelling.

Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald, zonder dat er enige aftrek mogelijk is, ongeacht of dit op basis van  een schuldvergelijk, een schuldvordering tegen E-Style B.V.B.A., een korting of op welke andere wijze dan ook gebeurt, tenzij E-Style B.V.B.A. voorafgaand schriftelijk akkoord is gegaan met deze aftrek.

Bankkosten zullen gedragen worden door de klant.

Er kan slechts gesproken worden van betaling wanneer het verschuldigd bedrag daadwerkelijk in handen is van E-Style B.V.B.A. of op haar bankrekening staat.

Indien de klant in gebreke blijft een factuur te betalen, wordt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Elke factuur die niet betaald is op de vervaldatum zal van rechtswege, zonder aanmaning en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot vermeerdering van het verschuldigd saldo met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het niet-betaalde bedrag met een minimum van 150,00 €, als dekking van administratieve kosten.

De klant zal E-Style B.V.B.A. ook integraal schadeloos stellen voor juridische kosten (met inbegrip van rechtsplegingsvergoedingen) veroorzaakt door de invordering van bedragen verschuldigd door de klant.

Het verhogingsbeding is eveneens verschuldigd bij gedeeltelijke niet-tijdige betalingen.

Zonder afbreuk te doen aan enige rechten of vergoedingen van E-Style B.V.B.A., zal laatstgenoemde het recht hebben om verdere leveringen van goederen te annuleren indien de klant in gebreke blijft om een verschuldigde betaling te verrichten.

Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3.2.3. moet ingeval van betwisting de factuur schriftelijk geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

3.6. Waarborg

E-Style B.V.B.A. waarborgt dat de goederen vrij zijn van productiegebreken.

Voornoemde waarborg geldt enkel wanneer de goederen worden gebruikt zoals een normaal, redelijke persoon in dezelfde omstandigheden geplaatst en volgens de principes van goed gebruik.

E-Style B.V.B.A. geeft een garantie van 1 jaar op de geleverde en/of afgehaalde goederen.

Voor eventuele herstelling of omruiling vanwege gebreken dient de klant deze goederen op eigen initiatief en kosten terug te bezorgen bij de verkooppunt van E-Style B.V.B.A De waarborg zal niet gelden in de volgende gevallen:

 • Het defect is te wijten aan de nalatigheid van de klant (bv. door het niet respecteren van de bepalingen van de gebruiksaanwijzing, een reeds aanwezig gebrek of schade dat niet hersteld werd, een scheur veroorzaakt door de klant, verwaarlozing, etc.).
 • Indien de klant of een derde na de levering van de goederen aanpassingen of herstellingen uitvoert aan de goederen.

3.7. aansprakelijkheid

De eventuele, zelfs herhaalde, niet-uitvoering van één of ander beding van onze Algemene verkoopsvoorwaarden maakt slechts een loutere tolerantie uit en houdt niet in dat wordt afgezien van de latere toepassing van bedoeld beding.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond waarborg, leggen de volgende bepalingen het kader en de maximale financiële aansprakelijkheid van E-Style B.V.B.A. tegenover de klant vast:

 • De contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van E-Style B.V.B.A. zal in elk geval beperkt zijn tot de vervanging van de betreffende goederen of de terugbetaling van de verkoopprijs.
 • E-Style B.V.B.A. zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de klant of een derde voor indirecte schade die deze zou kunnen lijden naar aanleiding van de levering. Het begrip indirecte schade houdt o.a. elke gederfde winst in, commercieel verlies, schade van reputatie, etc. en dit ongeacht de oorzaak van de schade.           

3.8. Annulering van de bestelling

3.8.1. Door de klant

De klant kan de bestelling schriftelijk annuleren binnen de 8 dagen na bestelling.

Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 3.2.4. en behoudens schriftelijk akkoord van E-Style B.V.B.A. zal de klant, ingeval van niet tijdige annulering van bestelling, gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire vergoeding gelijk aan 30% van de prijs van de totale bestelling.

De forfaitaire vergoeding doet geen afbreuk aan het recht van E-Style B.V.B.A. om vergoeding te bekomen voor de totale geleden schade ten gevolge van de annulering van de bestelling.

Indien de klant de bestelling tijdig annuleert, zullen de reeds geleverde goederen niet worden teruggenomen door E-Style B.V.B.A en blijft er een verplichting tot betaling met betrekking tot de reeds geleverde goederen.

3.8.2. Door E-Style B.V.B.A

E Style B.V.B.A. behoudt zich het recht voor om de aanvaarde bestelling zonder ingebrekestelling of voorafgaande machtiging van een rechtbank en zonder betaling van enige vergoeding of boete aan de klant in de volgende gevallen te annuleren:

 • Bij geen of gedeeltelijke betaling van het verschuldigd saldo van een factuur op de vervaltermijn.
 • In geval van faillissement, van een (formele of informele) oproeping van de schuldeisers van de klant, van (vrijwillige of onvrijwillige) vereffening van de klant, in geval een beschikking genomen wordt of een aanvraag voor een rechter wordt gebracht teneinde de vereffening van de klant te bekomen of de benoeming van een voorlopig bewindvoerder of de start van een procedure in verband met het faillissement van de klant.

3.9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden, alsook ieder overeenkomst voor het leveren van goederen zullen geregeld, geïnterpreteerd en beheerst worden door Belgisch recht.

Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of uit de tot stand gekomen overeenkomst met de klant zullen worden behandeld door de Rechtbanken van Mechelen. Partijen onderwerp zich op onherroepelijke wijze aan de bevoegdheid van deze Rechtbanken.

Indien de bevoegde rechtbank de onwettigheid of de nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden zou uitspreken of ze niet uitvoerbaar zou verklaren, geheel of gedeeltelijk, zal het zonder invloed blijven op de geldigheid  van de overblijvende bepalingen of delen van bepalingen, die als volledig onafhankelijk van de aangevochten bepaling of deel van bepaling zullen dienen beschouwd te worden, en zal het de nietigheid of de niet uitvoering van laatstgenoemden niet tot gevolg kunnen hebben.

Indien E-Style B.V.B.A. een bepaling van deze algemene voorwaarden niet, of slechts gedeeltelijk, of laattijdig afdwingt, zal dit niet kunnen worden beschouwd als een verzaking aan enig recht onder deze algemene voorwaarden.